תקנון הגרלה יורו 2024 + הצהרת זוכה

 1. תקנון הגרלה

  הוראות כלליות

  1. טרלידור בע”מ, ח.פ 511575607 (להלן: “החברה“), תערוך הגרלה בין משתתפי המבצע כמתואר להלן.
  2. מפקח ההגרלה הינו עוה”ד גיא אופיר, כפי שיפורט להלן.
  3. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע, הינו חוזה לכל דבר ועניין, והשתתפות במבצע מהווה הסכמה של המשתתף להוראות תקנון זה ותנאיו. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של עורכת הפעילות ו/או עוזר עורך הפעילות להוסיף נספחים לתקנון ו/או לעדכנו ככל שיידרש על ידם ו/או על ידי הגורמים הקשורים לפרסים נשוא מבצע זה.
  4. עורכת הפעילות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבות המועדים, בכל עת בהודעה בכתב, וזאת בכפוף להוראות ההיתר.

   

  הגדרות

  1. למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

   

  • המבצע – מבצע קידום מכירות של שירות החברה שיערך בין ה – 14.6.2024 ל-16.7.2024. הודעה על הזוכה בהגרלה תצא ב18.6.2024.
  • ההגרלה – ההגרלה אשר תערך במסגרת המבצע בהתאם להוראות תקנון זה.
  • החברה ו/או עורכת ההגרלה ו/או עורכת הפעילות ו/או עורכת המבצע – חברת טרלידור בע”מ, ח.פ 511575607 אלטלף 25, יהוד, טלפון: 0779979763, דוא”ל yuvalz@trellidor.co.il
  • הוראות ההגרלה– ההוראות המופיעות בתקנון זה.
  • הפרסום– מיום 6.2024, תתפרסם מודעה אשר תישאר באופן קבוע בדף הפייסבוק, חשבון האינסטגרם וחשבון הטיקטוק – בה יפורטו הוראות ההגרלה. קישור לאתר המכיל את התקנון יצורף בזה.  
  • “פוסט ההגרלה/פוסט”– מודעה שתפורסם בדף הפייסבוק, האינסטגרם והטיקטוק אשר תכליתה תהיה שאלה בדבר כמות השערים שיהיו במשך טורניר היורו, כדלקמן: “כמה שערים (אנחנו חברת השערים הגדולה בישראל) בסך הכול יהיו במשך היורו?”. על האדם המעוניין להשתתף בהגרלה, להגיב במודעה את מספר השערים הצפוי, לתייג שני משתמשים ולשתף המודעה.
  • ועדת ההגרלה – ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה ו/או עוזר/ת לעורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה.
  • עורך ההגרלה– החברה, טרלידור סורגים מתקפלים בע”מ, ונציגה, עוזר עורך ההגרלה, מר יובל צימרמן, ו/או מי מטעמם.
  • מוקד המבצע– מוקד המבצע שבו ימצא התקנון הוא אתר האינטרנט שכתובתו:  https://www.trellidor.co.il/. באתר מפורסם מספר טלפון אשר מקושר לWhatsApp, ודרכו ניתן לתקשר באשר לבירורים ושאלות.
  • המפקח– המפקח על ההגרלה הינו עו”ד גיא אופיר, מרח’ כנרת 5, מגדל ב.ס.ר. 3, קומה 12 בני ברק, טלפון: 03-5323650; פקס: 03-5325691,  דוא”ל office@ophirlaw.com.                                       
  • הפרס – כרטיס טיסה זוגי ליעד באירופה (בשווי של עד 1000$ לשני הכרטיסים)/שובר כספי בשווי דומה.
  • המשתתף – כל משתתף במבצע שהגיב בפוסט ההגרלה את מספר השערים הצפוי, תייג 2 אנשים, שיתף את הפוסט, וכן עמד בתנאי תקנון זה ובכפוף לדין. הזוכה יזוהה ע”י שם המשתמש איתו פעל.
  • משך ההגרלה – ההגרלה תמשך 33 ימים ויוגרל לכל היותר פרס אחד.
  • ספק הפרס – טרלידור בע”מ. באם הפרס יהיה שובר, ספק הפרס יהיה גורם חיצוני אשר תקבע החברה

   

   תנאי ההשתתפות בהגרלה

  1. בהשתתפות בהגרלה הנך מאשר כי אתה מסכים לתקנון זה.
  2. זכאי להשתתף בהגרלה כל אדם שגילו 18 ומעלה ואשר מגיב בפוסט את מספר השערים הצפוי להערכתו בטורניר היורו, מתייג שני אנשים ומשתף את הפוסט.
  3. בהשתתפות בהגרלה מאשר הזוכה לפרסם את פרטיו לרבות שמו, תמונתו, והפרס בו זכה.
  4. תקופת ההגרלה הינה החל מיום 6.2024 ועד ליום 16.7.2024 .
  5. במסגרת ההגרלה, יוגרל הפרס האמור בסעיף 4.11.
  6. למרות האמור לעיל, לא יהיו זכאים לקחת חלק במבצע – בעלי, מנהלי או עובדי משרד עוה”ד המפקח על ההגרלה, בעלי, מנהלי או עובדי החברה, בעלי, מנהלי או עובדי משרד הפרסום של החברה, שותפי כל אחד מאלו ובני משפחותיהם.
  7. החברה תפרסם את קיומו של המבצע ואת תקנון המבצע, באתר  החברה וכן, בכל דרך שתמצא לנכון ובמטרה להביא את פרטי המבצע לידיעת כל המשתתפים.
  8. ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר החברה.
  9. הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם באתר האינטרנט שכתובתו https://www.trellidor.co.il/.
  10. ההגרלה כפופה לדיני מדינת ישראל, וככל ולא יינתנו האישורים המתאימים או כלל תבוטל ההגרלה.


   ניצחון במבצע והזכייה בפרס

  1. הזוכה במבצע ובפרס יהיה המשתתף אשר הגיב את מספר השערים אשר יהיו ביורו לדעתו, תייג שני משתמשים, שיתף את הפוסט ועלה בהגרלה.
  2. יש לתת את הדעת לכך, שהזוכה לא יהיה מי שינקוב במספר השערים המדויק שיהיו בטורניר.
  3. כל הנתונים לעניין ההגרלה והזוכה בהגרלה הינם אלו הנמצאים ברישומי החברה, ונתונים אלו בלבד ייחשבו כמכריעים בכל הנוגע למבצע ותוצאתו.
  4. ההגרלה תיעשה באמצעות מחשב, באופן בו ייבחר באקראי זוכה אחד מבין כל המשתתפים שיירשמו להגרלה בתקופת הרישום להגרלה בהתאם לאמור בתקנון זה.
  5. ההגרלה תערך ביום 16.7 בשעה 11:00. בשעה זו, במשרדי החברה ביהוד, יבדקו נתוני המשתתפים במבצע במחשבי החברה, והזוכה תקבע בהתאם לנתונים באותה השעה.
  6. החברה מתחייבת כי הפרס יוענק לזוכה בכפוף לאמור בסעיף 4.11, החברה תשתדל ככל הניתן להתחשב בבחירת הזוכה, אך היא אינה מתחייבת לכך.
  7. מס’ המשתתפים המינימלי הוא 100 .
  8. במידה ולא יהיו מספיק משתתפים החברה זכאית להאריך את משך ההגרלה או לבטלה באם עבר הזמן המוגדר.

   

  פרסום תוצאות המבצע

  1. הזוכה בפרס במבצע תפורסם בין המשתתפים, באתר ובאפליקציה של החברה, ובכל דרך אחרת שתמצא החברה לנכון.
  2. כמו כן, תודיע החברה לזוכה במבצע על זכייתו במבצע באמצעות שיחת טלפון או בכל דרך שתמצא לנכון.
  3. ההודעה למשתתף הזוכה, כמו גם לכלל המשתתפים תעשה על פי פרטי התקשורת כפי שנמסרו על ידי המשתתפים במועד ההרשמה להגרלה.
  4. לאחר איתור הזוכה תימסר לו הודעה מפורטת בדבר זכייתו בהגרלה. ככל שלא יהיה ניתן להשיג המשתתף הזוכה באמצעות פרטים אותם מסר וזאת בתוך 21 ימים ממועד סיום המבצע, ו/או פרטיו האישיים אינם קריאים ו/או ברורים, תבוצע ההגרלה פעם נוספת באותו האופן כאמור בסעיף 18, והפרס יוענק לזוכה השני כל עוד הוא ימלא אחר הקריטריונים לזכייה, ולראשון בתור לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
  5. לאחר איתור הזוכה באמצעות טלפון או מייל, כאמור בפרטי ההתקשרות שמסר, מתחייב הזוכה להגיע למשרדי החברה, לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים ממועד מסירת ההודעה על הזכייה, לחתום על הצהרת זוכה בנוסח המופיע כנספח א’ לתקנון ולמסור אותה לחברה בליווי תעודת זהות.
  6. ככל שייבצר מהמשתתף הזוכה להגיע למשרדי החברה, ישלח הפרס למשתתף הזוכה, וזאת לאחר אימות כתובת מגורים עדכנית, ותמונה, והכל על מנת לאמת את זהות הזוכה. הזוכה המשתתף יחתום לשליח על אישור קבלת הפרס.
  7. החברה לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס בכל אופן שהוא.
  8. החברה שומרת לעצמה הזכות לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבל אישורו של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה:
   • חשש לאי תקינות ו/או זיוף
   • סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל הפרס
   • אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון
  9. אחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות בשל אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה.
  10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את פרטי הזוכה לרבות שמו, תמונתו, והפרס בו זכה.
  11. בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס על ידי מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
  12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה, ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח א – טופס הצהרת זוכה

   

  אני, הח”מ, מר/גברת _______________, נושא/ת תעודת זהות שמספרה _____________, מצהיר בזאת כי:

   

  • אני הזוכה בהגרלה (לפי סעיף 16 לתקנון שלעיל) שנערכה ע”י חברת טרלידור בע”מ (להלן – “החברה“) , בין התאריכים – 14.6.2024 ועד ל16.7.2024, בעמודי הרשתות החברתיות פייסבוק, טיקטוק ואינסטגרם של החברה.
  • איני קשור/ה משפחתית למארגני ההגרלה ו/או למפקח, כאמור בסעיף 11 לתקנון שלעיל.

   

  אני מתחייב/ת לקבל את הפרס ולספק את כל המסמכים הנדרשים לצורך קבלתו, לאחר שאזדהה במשרדי החברה, ברחוב אלטלף 25, יהוד.

   

  תאריך – ­­­­­­­­­­­­­­_______________

   

                                                                                                                    ____________________

                                                                                                                              חתימת הזוכה