תקנון מבצע פסח – אביב 2024 (להלן:”המבצע.”)

תקנון  מבצע פסח – אביב 2024 (להלן:”המבצע.”)

 1. 1. עורכת המבצע

טרלידור בע”מ, ח”פ 511575607 (להלן: “החברה.”)

 1. תנאי המבצע
 • המבצע יערך בהתאם להוראות התקנון כמפורט להלן.
 • פרטי המבצע הם כמפורט בנספח א’ לתקנון ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 • אין כפל הנחות או מבצעים.
 1. 3. תקופת המבצע

תקופת המבצע הינה כאמור בנספח א’ לתקנון. החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצע לא תהא ללקוח כל זכות שהיא בהתאם למבצע.

 1. ההשתתפות במבצע
 • המבצע מיועד לכלל הלקוחות, אך לא כוללת את עובדי החברה ובני משפחתם.
 • ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה של הלקוח להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות המוקנות ללקוח במפורש בתקנון זה לא תהא ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.
 1. 5. איסור השתתפות

לא ישתתפו במבצע עובדי החברה וכן בן משפחה של מי מעובדי החברה. “בן משפחה” לעניין זה פירושו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

 1. 6.אחריות
 • ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר בזה כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו בגין השתתפות במבצע.
 1. 7. סמכות השיפוט והדין

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/או המבצע לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב יפו בישראל.

 1. שונות
 • המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת. במקרה כזה הלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי.
 • היה ותימצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסום כלשהו ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
 • לקוח אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי לכל זכות או הטבה בהתאם למבצע.
 • אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא יחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
 • בהשתתפותו במבצע מצהיר הלקוח ומאשר כי הוא מקבל עליו את הוראות התקנון, כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור למבצע.
 • במקרה שיוכח כי קיימת ללקוח עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצע כלפי החברה ו/או מי מטעמה, יוגבל הפיצוי המקסימלי לו יהא זכאי הלקוח, אם בכלל וזאת לאחר שיוכיח תביעתו, עד לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצע ולא מעבר לכך.
 • ההטבה בהתאם למבצע אינה ניתנת להמרה. במידה והלקוח לא יממש את ההטבה מסיבה כלשהי, לא יהא צורך לפצותו או לשנות מהות ההטבה.
 • לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את תנאי המבצע /או להחליף את המבצע, מעת לעת.
 • כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ”ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכל בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • למעט זכותו של הלקוח להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצע (באם יעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון) הלקוח פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או בעקיפין במבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו לכל סעד או זכות או תרופה.
 • מדיניות החזר מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע הינה זו המפורטת במדיניות החזרת מוצרים באתר החברה.
 • אין בתקנון זה לגרוע מהוראות תנאי השימוש, תקנון האתר, מדיניות הפרטיות ויתר התקנונים וההוראות כמפורט באתר החברה.
 • השימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ולנקבה כאחת.
 1. עיון בתקנון

ניתן יהיה לעיין בתקנון במהלך תקופת המבצע באתר החברה. 

 

 

 

נספח א’:       תקנון מבצע אביב 2024

תקופת המבצע:

המבצע יחול על הזמנות שתבוצענה בין התאריכים 20.03.2024 – 07.05.2024 כולל ונרשמו דרך הקמפיין.

המבצע :

30% הנחה או מחיר מבצע ב -12 תשלומים שווים ללא ריבית ו/או הצמדה, על מוצרים נבחרים כמפורט מטה:

רשימת מוצרים נבחרים :

מק”ט

תיאור

מחיר מבצע לאחר 30% הנחה

מחיר מבצע בתשלומים

P505

פרגולה פרופילים 60X24 במסגרת

1,010 ₪

88 ₪ ב- 12 תשלומים

P520

פרגולה פרופילים 20X20 במסגרת

1,105 ₪

95 ₪ ב- 12 תשלומים

FPN

גדר פרופילים 60X24

870 ₪

75 ₪ ב- 12 תשלומים

FY

גדר הייטק צף

1,275 ₪

110 ₪ ב- 12 תשלומים

FYZ

גדר הייטק צף זוויתי

1,325 ₪

115 ₪ ב- 12 תשלומים

G120

שער פרופילים 60X24

1,115 ₪

96 ₪ ב- 12 תשלומים

G140

שער הייטק צף

1,430 ₪

125 ₪ ב- 12 תשלומים

G175

שער הייטק צף זוויתי

1,490 ₪

130 ₪ ב- 12 תשלומים

133

סורג שקוף

720 ₪

62 ₪ ב- 12 תשלומים

תנאי סף למבצע :

 • המבצע עבור פרגולות ו/או גדרות ו/או שערים כמפורט לעיל מותנה ברכישת מוצרי אלומיניום בסכום העולה על 15,000 ₪ כולל מע”מ
 • המבצע עבור סורג שקוף כמפורט לעיל מותנה ברכישת סורגים בסכום העולה על 5,000 ₪ כולל מע”מ

מחיר הפרגולות אינו כולל עמודים ו/או עמודים מעוצבים ו/או חצאיות ואינו כולל כיסוי גשם |

מחיר השערים אינו כולל מנוע ו/או תוספות |

המחירים לעיל אינם כוללים עבודת מנוף ו/או קונסטרוקציה בכפוף לתנאי השטח | המחירים אינם כוללים פירוק מוצרים קיימים | המחירים הינם בכפוף להובלה והתקנה סטנדרטיים |

המחירים הינם למ”ר וכוללים מע”מ | המבצע אינו תקף לאילת והסביבה |

מרווח בין פרופילים 15 מ”מ ומעלה | לא כולל יציקות, תוספות ואביזרים

התמונות להמחשה בלבד | אין כפל מבצעים והנחות | ט.ל.ח.

 

*החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות את המבצע ואת המוצרים ואת האפשרויות בכל שלב וללא התראה מראש.